Inicio


Welcome to My Guestbook

 


OCT 23

  Escrito por Mohamed  Mohamed desde Singapore el October 23, 2012 5:09


Det er ABSOLUT imponerende, at Samsf8 er kmmeot pe5 verdenskortet som en eneste5ende lokalitet for vedvarende energi. At f8en teoretisk producerer mere energi end den forbruger, er i sig selv ganske eneste5ende.Men hele denne energifest har ikke kunnet rokke ved de barske realiteter for Samsf8 i f8vrigt: Et faldende befolkningstal fra over 7000 til nu under 4000 borgere, masser af forsvundne arbejdspladser, ringe udsigter for erhvervslivet i f8vrigt og en masse andre problemer, som karakteriserer udkantsdanmark. Me5ske skulle man i hf8jere grad have fokuseret pe5 SAMTLIGE problemer for et lille f8samfund.Pe5 et enkelt energime6ssigt punkt er der ne6rmest intet sket nemlig pe5 transportomre5det. Et ikke uve6sentligt punkt. Opgaven med at lf8se energibehovet for biler, busser og lastbiler, traktorer og ikke mindst fe6rgeforbindelserne har vist sig mere end vanskeligt. Og man bruger da ogse5 i vid udstre6kning stadig de gammelkendte energikilder: Fossile bre6ndstoffer. Mindre forsf8g med f.eks. rapsolie har vist sig positive, men her lf8ber man bl.a. ind i problemet med, at dyrkning af raps ge5r ud over markarealet til dyrkning af FODER og MAD.Det er ogse5 bragt pe5 banen, at Samsf8 i langt hf8jere grad skulle benytte biomasse fra en betydelig produktion af grf8ntsager til at fremstille biogas. I denne proces f8nsker man ogse5 at benytte de me6ngder af husdyrgf8dning (gylle), som forefindes pe5 f8en. Men at se6tte sin lid til at bruge husdyrgf8dning til en fremtidig energiforsyning, er be5de dumt og kortsigtet. Gylle er verdens de5rligste bre6ndstof, og man kan kun udvinde ne6vneve6rdig energi af dette ved at tilse6tte store me6ngder anden form for biomasse herunder slagteriaffald og storbyslam (som Samsf8 ikke har noget af!) I bedste fald virker gylle kun som procesvand . Og der er tydelige tegn pe5, at ise6r svineproduktion ikke har nogen se6rlig gunstig fremtid i Danmark og ikke mindst pe5 Samsf8. Transportudgifterne vil blive stadig stf8rre. Og konkurrencen pe5 markedet bliver allerede overhalet af bedre aktf8rer i d8steuropa og i Sydamerika. Gyllegas fordrer blot endnu flere slagtesvin.Man me5 finde andre lf8sninger pe5 energiproblemet i transportsektoren. Videreudvikling af sol & vind, brint etc.Og man bf8r i langt hf8jere grad markedsff8re Samsf8 som en SUND f8, hvor f8kologisk landbrug med specialafgrf8der skal ve6re det store lokomotiv.Samsf8 som VEd8 og d8kologisk d8.


 
APRIL 2017  FEBRUARY 2017  DECEMBER 2016  OCTOBER 2016  SEPTEMBER 2014  JULY 2013  OCTOBER 2012  SEPTEMBER 2011  AUGUST 2009  JULY 2009  APRIL 2009  MARCH 2009  DECEMBER 2008  NOVEMBER 2008  OCTOBER 2008  

admin*